Witamy na gsg.pl

 

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dwie usługi szczególnie pożądane w dobie panującego kryzysu. Proponujemy Państwu wyjątkowej skuteczności System Zarządzania Wierzytelnościami, znany pod nazwą PREWENCJA WINDYKACYJNA® Jesteśmy twórcami tego niezwykłego systemu. Dedykowany jest przedsiębiorcom sprzedającym towary lub usługi w systemie odroczonego terminu zapłaty. Zabezpiecza oraz chroni powstałe należności. Nowością od kilku ostatnich lat jest usługa ANTY-WINDYKACJI I RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA dedykowana przedsiębiorcom, którzy mają problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, albowiem ich klienci im nie płacą w ogóle lub w terminach zapłaty podanych na fakturach/rachunkach. Ogólny opis znajdziecie Państwo na dalszych kartach naszej strony. O szczegóły prosimy się zwracać korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce.

O firmie

Spółka została utworzona w 2000 roku przez trzech wspólników – absolwentów wydziału prawa, administracji i zarządzania szkól wyższych w Katowicach, Sosnowcu, Warszawie, oraz Nowym Yorku w USA. Prezesem Zarządu został doświadczony przedsiębiorca, absolwent wydziału administracji i zarządzania szkoły wyższej w Polsce oraz Uniwersytetu w Nowym Yorku, gdzie uzyskał stopień doktora. Jest twórcą hybrydowego Systemu Zarządzania Wierzytelnościami znanego pod nazwą Prewencja Windykacyjna® i autorem licznych prac naukowych. Wiceprezesem został absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego, oficer Policji. Spółka jest również placówką dydaktyczną, szkolącą słuchaczy Górnośląskiego Studium Windykacji. Dyrektorem placówki został absolwent wydziału prawa i administracji oraz wydziału pedagogiki Uniwersytetu w Warszawie, oficer Policji, doświadczony pracownik windykacji bankowej. Spółka zatrudnia oraz współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi. W znacznej części są to pracownicy naukowi posiadający stopnie doktora nauk prawnych, ekonomicznych, oraz nauk o zarządzaniu. Połączenie profesjonalizmu oraz doświadczenia w zakresie, w jakim spółka świadczy usługi, procentują pozytywnym skutkiem w podejmowanych – często bardzo trudnych – sprawach związanych z wierzytelnościami w obrocie gospodarczym. Doraźna i stała obsługa wielu polskich i międzynarodowych firm, stale rosnąca grupa usatysfakcjonowanych klientów spółki, oraz wzrastająca ilość nowych zleceń jednostkowych i stałych, są reklamą zdaniem spółki, najlepszą.

Oferta

Prewencja windykacyjna
Prewencja Windykacyjna to kompleksowy, hybrydowy system zarządzania wierzytelnościami. Polega m.in. na implementacji opracowanej przez nas technologii tworzenia i prowadzenia dokumentacji, na wprowadzeniu, przestrzeganiu i monitorowaniu ustalonych zasad postępowania w kontaktach z kontrahentami. W jej skład wchodzi pierwsze i okresowe szkolenie kadry zarządzającej, kierowniczej i operacyjnej, odpowiedzialnej za ten obszar działania Państwa przedsiębiorstwa. Prewencja Windykacyjna zabezpiecza również przez oszustami, którzy dokonując zakupu towaru lub usługi z góry zakładają, że nie zapłacą lub zrobią to w ostateczności. Wprowadzenie wywiadu gospodarczego, monitorowania spływu należności jako usługi zewnętrznej prowadzonej przez nas powoduje, że możemy zastosować dużo szerszy wachlarz środków perswazji, jednocześnie nie narażając Państwa na utratę dobrego wizerunku tak, abyście Państwo nadal utrzymywali dobre kontakty handlowe ze swoim klientem. Sprawne i skuteczne nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, ustalenie powodów opóźnienia płatności i odpowiednio zastosowana perswazja w celu dokonania przez dłużnika wpłaty przynosi szereg korzyści. Poprawia rentowność Państwa przedsiębiorstwa, stabilność oraz zdolność inwestycyjną. Poprawia płynność finansową poprzez szybszy spływ Państwa należności i przeciwdziała zatorom płatniczym, pozwala na ocenę i natychmiastową reakcję, poprzez interwencję prewencyjną lub podjęcie odpowiednich działań pełnej windykacji wtedy, gdy okaże się ona konieczna. Tu z kolei ogromne korzyści przyniesie wcześniej zastosowana technologia tworzenia i prowadzenia dokumentacji, oraz wywiad gospodarczy, albowiem pozwoli na szybsze, sprawniejsze odzyskanie należności w drodze procesu pełnej windykacji. Tak więc Państwa koszty zastosowania naszej Prewencji Windykacyjnej są niewspółmiernie niskie w porównaniu z korzyściami, jakie z niej wynikają. Często pada stwierdzenie zadowolonych z jej wprowadzenia klientów, że sama na siebie zarabia. Opłacana jest w formie miesięcznego ryczałtu, a jej wysokość jest ustalana indywidualnie.
Windykacja należności
Windykacja należności to termin, który określa cały proces dochodzenia należności i niestety często jest rozumiany w sposób zawężony. Dokonujemy szeregu czynności koniecznych dla sprawnego i możliwie najszybszego, odzyskania wierzytelności. Wachlarz możliwości i metod jest ogromny. Od sprzedaży wierzytelności, odzyskania towaru, poprzez stworzenie możliwości i dokonanie kompensaty należności, pomoc dłużnikowi w uzyskaniu kredytu na spłatę zadłużenia, aż do uzyskania przelewu bankowego czy zainkasowania gotówki. Jeżeli to możliwe lub konieczne, to stosujemy również instrumenty nacisku prawnego pozasądowego. Przytoczone przykłady i inne niewspomniane tu metody, są alternatywą dla drogiego i często długotrwałego procesu windykacji sądowej i komorniczej. Obowiązujące prawo – pod warunkiem posiadania rozległej wiedzy i doświadczenia – umożliwia dużo sprawniejsze odzyskanie wierzytelności poprzez dobranie i zastosowanie odpowiedniej metody. Wykorzystane instrumenty windykacyjne są również dobierane w ścisłej zależności od przedstawionego przez zleceniodawcę i zamierzonego celu. Czasem chcecie Państwo nadal utrzymywać kontakty handlowe z dłużnikiem, a czasem dłużnik nie rokuje nadziei na dalszą współpracę. W obu przykładowych przypadkach wymaga to indywidualnego podejścia, ale zawsze z zachowaniem Państwa dobrego wizerunku. Często podejmujemy się bardzo trudnych spraw oraz specjalizujemy się w windykacji wierzytelności o wysokich nominałach. Możecie Państwo oczekiwać indywidualnego traktowania i pełnego zaangażowania w Państwa sprawę. Tam gdzie windykacja pozasądowa nie jest wskazana, nie jest możliwa do zastosowania albo nie przyniosła satysfakcjonujących efektów, czy też z innych względów należało ją pominąć lub sprawa okaże się sporna, stosujemy odpowiednie postępowanie procesowe. Oznacza to również, że nie ograniczamy się do stosowania np. jednego rodzaju prawa. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie. Takie podejście przy zastosowaniu odpowiednich środków nacisku prawnego i strategii procesowej, zapewnia osiągnięcie możliwie maksymalnie pozytywnego efektu w zakresie odzyskiwanej wierzytelności. Wiedza i doświadczenie radców prawnych i adwokatów, których oddajemy do Państwa dyspozycji, zapewnia możliwie najlepszą, kompleksową pomoc prawną. Warto również wspomnieć, że jako placówka dydaktyczna prowadzimy szkolenia w zakresie prewencji windykacyjnej, windykacji należności i wywiadu gospodarczego co dodatkowo potwierdza, że dysponujemy personelem ponadprzeciętnym. Oczywiście cały proces windykacyjny wiąże się z kosztami, które ponosi zleceniodawca. Jednak za cenę, która jest negocjowana indywidualnie, otrzymujecie Państwo usługę na najwyższym poziomie.
Antywindykacja
To termin stosunkowo nowy i niestety coraz częściej używany w obrocie gospodarczym, społecznym, finansowym, prawnym, itd. Często jest rozumiany po prostu, jako działanie przeciwne do działań windykacyjnych. Tyle, że podobnie jak windykacja, antywindykacja jest pojęciem ogólnym i nie precyzuje o jakie działanie chodzi. Każdy interpretuje go więc swobodnie. Różne osoby szukające pomocy lub oferujące tę pomoc, kancelarie prawne, windykacyjne i właśnie antywindykacyjne, określają te działania w zależności od tego, jakie cele chcą osiągnąć. Jedni skupiają się tylko na nieprocesowych działaniach, np. negocjacjach. Inni na działaniach formalnych, procesowych. Ważne jednak, aby te działania były skuteczne, a te z kolei mogą oferować tylko podmioty posiadające szeroką wiedzę i doświadczenie. Mając szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prewencji windykacyjnej i windykacji, nabyliśmy ją również w zakresie działań antywindykacyjnych. Udzielamy pomocy uczciwym dłużnikom, którzy popadli w problemy finansowe.  W dużej części są to wierzyciele, którym ich klienci – dłużnicy nie płacą za sprzedane towary lub usługi.
Obrót wierzytelnościami
Obrót wierzytelnościami to jedna z możliwości zaspokojenia wierzyciela przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów, które zazwyczaj ponosi właśnie wierzyciel. Dzieje się tak np. dlatego, że umowa cesji, z uwagi na profil prowadzonej przez nas działalności, zwolniona jest od opłaty od czynności cywilnoprawnej. Jeżeli nawet jest to powierniczy przelew wierzytelności w celu dokonania windykacji na rzecz pierwotnego wierzyciela (zleceniodawcy), to koszt odzyskania należności potwierdzony fakturą VAT oraz różnica pomiędzy wartością wierzytelności, a ceną sprzedaży może być zaliczona w koszty uzyskania przychodu. Istnieje możliwość wyksięgowania sprzedanych wierzytelności oraz zamknięcia kont analitycznych. Czynności wykonywane są bez zbędnych procedur formalnych i opóźnień z nich wynikających, a ściśle ujmując, działania polegające na przejęciu należności dłużnika, jego ruchomości lub nieruchomości, towarów, zapasów magazynowych oraz przeprowadzeniu kompensat i innych działań mających na celu odzyskanie należności, są niezmiernie ułatwione. Często nie ma konieczności prowadzenia drogiego i czasochłonnego postępowania sadowego i komorniczego. Jeżeli jednak taka konieczność się pojawi, zakres wykonywanych czynności jest dużo większy i łatwiejszy do zrealizowania w przypadku wejścia w prawa wierzyciela. Dotyczy to zarówno czynności przed sadami, komornikami jak i innymi instytucjami administracji rządowej, samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi. Oczywiście, o ile to możliwe, najpierw wykorzystane są inne możliwości zaspokojenia się takie jak sprzedaż bezwarunkowa wierzytelności czy tez kompensata. Z uwagi na powyższe i inne nieprzytoczone tu zalety prowadzenia windykacji należności w oparciu o powierniczy przelew wierzytelności, preferujemy taka właśnie formę naszej umowy z zleceniodawcą o ściągnięcie należności. Tam gdzie dokonanie przelewu wierzytelności jest niemożliwe lub niecelowe, proponujemy inne możliwe formy: umowę zlecenia lub umowę pośrednictwa, obie mające na celu wyegzekwowanie środków pieniężnych.
Doradztwo finansowo-prawne
Doradztwo finansowo-prawne obejmuje szeroki zakres zdarzeń w działalności gospodarczej i na każdym jej etapie. Tylko bezpośredni kontakt umożliwi pełne przedstawienie możliwości udzielenia Państwu pomocy. Nie mniej jednak, ogólnie rzecz ujmując należy stwierdzić, że doradztwo w zakresie wierzytelności jest usługą często konieczną, jeżeli koszty prowadzenia działalności mają pozostać na niskim poziomie a przedsiębiorca chce uniknąć problemów w tym zakresie. Preferujemy zasadę zapobiegania problemom przez zastosowanie szeroko pojętej konsultacji przed podjęciem przez naszych klientów decyzji, podpisaniem umów, związaniem się w jakiejkolwiek innej formie czy też zaciągnięciem zobowiązań. Przy czym, nie ograniczamy się do udzielenia porad, opinii czy przedstawienia planu działania. Jeżeli klient sobie tego życzy, aktywnie uczestniczymy w procesach gospodarczych w zakresie dalszego doradztwa, czy też zarządzania tą częścią jego działalności. Polecamy tu właśnie wywiad gospodarczy oraz prewencję windykacyjną. Stale rosnący poziom potrzeb naszych klientów również w zakresie już powstałych problemów finansowych, prawnych czy też organizacyjnych, z którymi do nas trafiają powoduje, że realizujemy zlecenia związane z szeroko pojętym doradztwem oczywiście również na tym etapie. W związku z powyższym oferujemy pełny wachlarz usług z tego zakresu, między innymi: restrukturyzację przedsiębiorstw, restrukturyzację zadłużenia (niestety ostatnio bardzo pożądana usługa), opracowanie programów naprawczych i inwestycyjnych, opiniowanie wniosków kredytowych oraz doradztwo w zakresie ubezpieczeń. Mediację w w wielu dziedzinach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nie małą rolę odgrywa tu doświadczenie naszych pracowników i rozległe kontakty handlowe. Takie kompleksowe działania polegają często np., na restrukturyzacji finansowej dłużników, którzy w wyniku prowadzonych przez nas spraw windykacyjnych, zwracają się o pomoc w zakresie redukcji/spłaty swych zobowiązań. Takie działania naprawcze polegają na zbadaniu ich sytuacji finansowej i organizacyjnej, analizie przyczyn zatorów płatniczych oraz wskazaniu konkretnych rozwiązań.
Wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy to usługa polegająca m.in. na zdobyciu informacji dotyczących wskazanego przez Państwa potencjalnego lub posiadanego kontrahenta. Zdobyta informacja najczęściej służy podjęciu optymalnej decyzji dotyczącej zamierzonego przedsięwzięcia gospodarczego. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez badanego przedsiębiorcę, zakresu żądanych informacji oraz wybranego trybu dotyczącego terminu otrzymania informacji, jego przedstawienie może nastąpić czasie od 1 do 7 dni, od daty złożenia zamówienia. Wielu przedsiębiorców uniknęło problemów prawnych oraz finansowych, ponieważ wykorzystali informacje uzyskane właśnie w drodze wywiadu gospodarczego. Obecna sytuacja gospodarcza wprost wymusza daleko idącą ostrożność, albowiem niestety niezwykle często okazuje się, że partner lub kontrahent w przedsięwzięciu gospodarczym, nie przedstawił szczerze i w pełni swojej sytuacji finansowej lub prawnej, ani też wszystkich aspektów związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem bądź np. zamierzoną inwestycją. Po zawarciu odpowiedniej umowy i podjęciu szeregu dalszych kroków okazać się może, że już powstały różne problemy, które wiążą się ze stratami bezpośrednio lub pośrednio, albowiem samo ich rozwiązanie bywa kosztowne, a czasem nawet niemożliwe. Tymczasem można było ich uniknąć albo przynajmniej zminimalizować korzystając z informacji nabytych wcześniej. Odwracamy maksymę i sprawiamy, że „Polak przed szkodą jest mądry”. Wymaga to jednak zastosowania nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem i wbrew znanej mentalności, że wydaje się pieniądze tylko w razie ostateczności, jak już szkoda nastąpi. Zapobieganie jest czynnością w ogólnym rozrachunku mniej kosztowną. Dlatego też z uwagi na posiadane doświadczenie, zachęcamy do skorzystania z przedstawionej usługi, której koszt jest niewspółmiernie niski w stosunku do korzyści, jakie ze sobą niesie.
Szkolenia
Szkolenia, które Państwu proponujemy obejmują trzy zakresy: prewencji windykacyjnej, która zawiera m.in. elementy zarządzania wierzytelnościami i dokumentacją przedsiębiorstwa w tym zakresie, wywiadu gospodarczego, który zawiera m.in. metody pozyskiwania informacji i ich analizy, oraz windykacji należności, która zawiera m.in. sposoby pozasądowego i procesowego (sądowego, egzekucyjnego) dochodzenia należności. Nasza placówka kształcenia ustawicznego, jako odrębna jednostka dydaktyczna – „Górnośląskie Studium Windykacji” – posiada zatwierdzony przez MEN program szkolenia, którego twórcą i zarazem wykładowcą, jest wybitny pedagog i praktyk, prawnik i były oficer Policji, pracownik windykacji bankowej z kilkunastoletnim stażem. Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia na zlecenie każdej jednostki zainteresowanej i zorganizowanej, stanowiącej grupę powyżej dziesięciu osób. Standardowym jednak jest pierwsze i okresowe szkolenie dla kadry pracowniczej przedsiębiorców korzystających z proponowanej przez nas usługi „prewencji windykacyjnej”. Szkolenie takie jako konieczne wchodzi w zakres tej usługi, albowiem nie można mówić o skutecznej prewencji windykacyjnej tam, gdzie pracownicy zarówno szczebla kierowniczego jak i operacyjnego danego przedsiębiorstwa, nie posiadają koniecznej wiedzy, która umożliwi sprawne wdrożenie, nadzór i kontrolowanie opracowanych przez nas zasad prowadzenia dokumentacji i kontaktów z klientami. Szkolenie to zawiera również elementy pozwalające na weryfikację posiadanego personelu, pod kątem przydatności do zadań związanych z pozyskiwaniem i dokumentacją danych klientów, ich obsługą prewencyjną i windykacyjną w zakresie wierzytelności. Doradztwem personalnym służymy tym przedsiębiorcom, którzy poszukują osób z odpowiednią wiedzą i predyspozycjami do wykonywania opisanych wyżej zadań. Są to często osoby poszukiwane na stanowiska związane z administracją i zarządzaniem, pozyskiwaniem informacji i windykacją w jednostkach administracji publicznej, bankach, hurtowniach, sklepach i innych podmiotach. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej usługi, świadczonej na niewątpliwie wysokim poziomie.

GÓRNOŚLĄSKI SERWIS GOSPODARCZY SP. Z O.O.

ul. Graniczna 29/223
40-017 Katowice
KRS 0000057844
NIP 954-23-54-874
http:// www.gsg.pl
e-mail: kancelaria@gsg.pl
kom. 501 809 586
Kancelaria czynna: pn, śr, pt, godz. 11ºº – 15ºº

GÓRNOŚLĄSKI SERWIS GOSPODARCZY SP. Z O.O.

ul. Graniczna 29/223
40-017 Katowice